Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รานงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางขนาก (03 พ.ย. 2564)  
รานงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางขนาก (03 พ.ย. 2564)  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (26 ต.ค. 2564)  
ประกาศใช้แผนการดำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (26 ต.ค. 2564)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (17 ก.ย. 2564)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลบางขนาก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก... (19 เม.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน... (19 เม.ย. 2564)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางขนาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (25 พ.ย. 2563)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางขนาก ประจำปีงบประมาณ 2563 (25 พ.ย. 2563)
รายงานผลการพิจารณาคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิ... (18 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจในการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีตำบลบางขนากให้ปลัดเทศบาลตำบลบา... (13 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบางขนากเรื่องการมอบอำนาจในการตัดสินใจของนายกเทศมนตร... (13 ส.ค. 2563)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปร... (10 ส.ค. 2563)
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส (01 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิิ่งปลูกสร้างอัต... (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (29 พ.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประ... (20 พ.ค. 2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย (06 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบางขนาก (01 ต.ค. 2562)
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.... (18 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เตรียมการฝึกปฏิบัติดับเพล... (19 ม.ค. 2565)  

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถน... (19 ม.ค. 2565)  

ล้างระบบประปาเพื่อให้ประช... (17 ม.ค. 2565)  

ปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมบ่อ... (14 ม.ค. 2565)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสา... (01 ม.ค. 2565)

โครงการป้องกันอุบัติเหตุท... (01 ม.ค. 2565)

พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ... (30 ธ.ค. 2564)

ช่วยเหลือประชาชนไฟไหม้รถบ... (23 ธ.ค. 2564)

ตัดหญ้าในจุดเสี่ยง เพื่อล... (23 ธ.ค. 2564)

เก็บขยะมูลฝอยในเขตชุมชน (21 ธ.ค. 2564)

ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณจ... (20 ธ.ค. 2564)

มาตราการป้องกันฝุ่นละอองข... (20 ธ.ค. 2564)

ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย... (06 ธ.ค. 2564)

เทศบาลตำบลบางขนากเข้าร่วม... (05 ธ.ค. 2564)

กิจกรรมจิตอาสาตัดหญ้าและก... (03 ธ.ค. 2564)

เทศบาลตำบลบางขนากเข้าร่วม... (16 พ.ย. 2564)

ขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณตล... (08 พ.ย. 2564)

กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ เ... (19 ต.ค. 2564)

โครงการยุวชนประกันภัย (16 ต.ค. 2564)

โครงการขุดลอกวัชพืชในลำคล... (04 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ต.ค. 2564)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ต.ค. 2564)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ต.ค. 2564)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ต.ค. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ต.ค. 2564)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ... (18 ส.ค. 2564)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ... (02 ส.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (23 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ... (25 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (15 มี.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (23 ก.พ. 2564)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณร... (15 ม.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (11 ม.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (22 ต.ค. 2563)
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 25... (01 ต.ค. 2563)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (30 ก.ค. 2563)
ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางซอย ๑๔ หมู... (21 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (09 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว (19 ม.ค. 2565)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th

 
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表