Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (23 พ.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (02 พ.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การค... (15 พ.ค. 2560)  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ตลาด... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การ... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การ... (15 พ.ค. 2560)
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบางขนาก (02 ก.พ. 2560)
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยววัดปากคลองบางขนาก (02 ก.พ. 2560)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (02 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (01 ก.พ. 2560)
ขั้นตอนการ้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบางขนาก ประจำปี พ.ศ.2560 (24 ม.ค. 2560)
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ (14 ก.ย. 2559)
เรื่อง กำหนดการชำระภาษีโรงเรืองและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำป... (14 มิ.ย. 2559)
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) (30 พ.ค. 2559)
ซุ้มทางเข้าวัดปากคลองบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (25 พ.ค. 2559)
รูปวัดปากคลองบางขนาก (25 พ.ค. 2559)
วัดปากคลองบางขนาก ศาลาริมแม่น้ำ (25 พ.ค. 2559)
สถานที่ท่องเที่ยววัดปากคลองบางขนาก (หลวงพ่อน้อย) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเ... (25 พ.ค. 2559)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเท... (24 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับป... (03 ส.ค. 2560)  
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (03 ส.ค. 2560)  
แบบ ปร. 5 (09 ส.ค. 2559)  
แบบ ปร. 4 (09 ส.ค. 2559)
ตารางแสดงขนาดของเหล็ก (09 ส.ค. 2559)
รายการประกอบแบบ (09 ส.ค. 2559)
โครการก่อสร้างซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าตลาดบางขนาก (09 ส.ค. 2559)
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (09 ส.ค. 2559)
แบบ ปร. 5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอทฟัทล์ติกคอนกรึต ถนนแ... (29 ก.ค. 2559)
แบบ ปร.4 เรื่องซ่อมแซมถนนแอลฟัทล์ติกคอนกรีต ถนนแจ่มไพบูลย์อุทิศ หมู่ที่ 3 (29 ก.ค. 2559)
ประกาศ แบบแปลน หน้าที่ 3 (29 ก.ค. 2559)
ประกาศ แบบแปลน หน้าที่ 2 (29 ก.ค. 2559)
ประกาศ แบบแปลน หน้าที่ 1 (29 ก.ค. 2559)
ประกาศ ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงกา... (29 ก.ค. 2559)
แบบกำหนดราคากลาง รายการ ปริมาณงาน และราคา ปร. 4 (12 เม.ย. 2559)
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบปร.5 (12 เม.ย. 2559)
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (12 เม.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่องจัดซื้อจัดจ้างฯ (12 เม.ย. 2559)
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง[1] (15 มิ.ย. 2558)
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก (15 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว (26 เม.ย. 2560)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th