Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (29 พ.ค. 2563)  
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประ... (20 พ.ค. 2563)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย (06 ม.ค. 2563)  
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.... (18 ก.ย. 2562)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (17 ก.ย. 2562)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (14 มิ.ย. 2562)
กำหนดการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ... (01 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (17 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเขตเทศบาลต... (12 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (23 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (16 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (02 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒... (10 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การค... (15 พ.ค. 2560)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ตลาด... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การ... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การ... (15 พ.ค. 2560)
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบางขนาก (02 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (22 ต.ค. 2563)  
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (30 ก.ค. 2563)  
ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางซอย ๑๔ หมู... (21 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (09 ก.ค. 2563)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน พฤษภาคม 2563 (04 มิ.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (27 พ.ค. 2563)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน... (12 พ.ค. 2563)
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (08 พ.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (23 เม.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (22 เม.ย. 2563)
ปรกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรื... (15 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ... (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาค... (07 ม.ค. 2563)
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๙ (๘) (แบบ สขร.๑) ปร... (03 ม.ค. 2563)
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๙ (๘) (แบบ สขร.๑) (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (18 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดย... (27 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว (26 เม.ย. 2560)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th