Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลบางขนาก เป็นพื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร

 
ทิศเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลอง 18 ฝั่งใต้ ห่างจากริมทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศตามแนวคลอง 18 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 65 เมตร เลียบริมคลอง 18 ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงฝั่งตะวันตก
 
ทิศใต้
จากหลักเขตที่ 3 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ขนานกับถนนสายบางน้ำเปรี้ยว – บางขนาก ระยะ 100 เมตร ผ่านคลองชีปะขาว คลองบางอ้อ และตัดถนนสายบางน้ำเปรี้ยว – บางขนาก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศในแนวตั้งฉากไปทางทิศตะวันออก ระยะ 65 เมตร
 
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เลียบแม่น้ำบางปะกงฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 2 วัดตามริมแม่น้ำบางปะกงฝั่งตะวันตก ระยะ 1,020 เมตร
 
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 ขนานกับทางรถไฟสายกรุงเทพ ฯ – อรัญประเทศ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลัก
เขตที่ 1

 
ลักษณะภูมิอากาศ

     อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 12.3 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด พ.ศ.2542 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำสุด พ.ศ.2540

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ที่ตั้งเทศบาลตำบลบางขนาก สำนักงานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ห่างจากตัวอำเภอ 10 กิโลเมตร และห่างจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 28 กิโลเมตร
เนื้อที่ เทศบาลตำบลบางขนาก มีพื้นที่ 9.6 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 6,000 ไร่

แหล่งน้ำธรรมชาติ
คลองแสนแสบ, คลองตันคลองสิบแปด, คลองสะแก, คลองบางอ้อ, คลองชีปะขาว และคลองแสนแสบ


สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th