Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลบางขนาก 

ชุมชนเทศบาลตำบลบางขนากประกอบด้วยชุมชน 5 ชุมชน ประกอบด้วย

ชุมชนที่ 1
    ชุมชนบ้านสิทธิสุข 

ชุมชนที่ 2
    ชุมชนบ้านคลองชลประทาน 

ชุมชนที่ 3   
ชุมชนบ้านซอย 9 พัฒนา 

ชุมชนที่ 4
    ชุมชนบ้านหลักร้อยพัฒนา 

ชุมชนที่ 5   
ชุมชนบ้านคลองสะแก 

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 

จำนวนประชากรรวม 2,280 คน  เป็นชาย 1,139 คน เป็นหญิง 1,141 คน 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด                                         จำนวน    1  แห่ง 

การศึกษา

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขนากโรงเรียนคลองตันคลองสิบแปด จำนวน 1 ห้อง โรงเรียนปากคลองบางขนาก จำนวน 2 ห้อง มีครูพี่เลี้ยงจำนวน 3 คน 

สาธารณสุข

สถานีอนามัย                                           จำนวน     1  แห่ง
มีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  จำนวน   26  คน


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รอข้อมูลดำเนินการ


สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th