Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางขนาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

     1. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
     2. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
     3. แนวทางการพัฒนา การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองหลวง


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     1. แนวทางการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
     2. แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     3. แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมงานเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4. แนวทางการพัฒนา การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     1. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน
     2. แนวทางการพัฒนา งานสวัสดิการสังคม
     3. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
     4. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการศึกษา
     5. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     6. แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
     1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการวางแผน
     2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการขนส่ง
     3. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
     4. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
     1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
     2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน
     3. แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
     4. แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้
     5. แนวทางการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
     6. แนวทางการพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
     7. แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
     8. แนวทางการพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร


สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th