Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณและสถานการณ์คลังของเทศบาล
     เทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ จำนวน 25,152,363.03 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 4,952,757.23 บาท โดยไม่มีภาระส่งชำระหนี้เงินกู้หรือดอกเบี้ยให้แก่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

รายรับ
รายรับ รายรับจริง ปี 2550 รายรับจริง ปี 2551
1. หมวดรายได้จากภาษีอากร
2. หมวดรายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
12,530,872.56
107,969.80
216,421.47
110,820.00
12,635,352.00
11,328,428.98
86,652.85
198,882.75
99,175.98
14,822,143.17
รวมทั้งสิ้น 25,601,435.83 26,535,238.73


รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านแผนงาน รายจ่ายจริง ปี 2550 รายจ่ายจริง ปี 2551
1. ด้านบริหารงานทั่วไป
   1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2. ด้านการบริการชุมชนและสังคม
   2.1 แผนงานสาธารณสุข
   2.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
   2.3 แผนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
   2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   2.5 แผนงานการศึกษา
3. ด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ 
   3.1 แผนงานการพาณิชย์
   3.2 แผนงานงบกลาง
 
8,197,635.30
1,304,511.00
 
926,121.91
10,048,072.55
578,154.50
185,500.00
737,933.96
 

1,970,276.65
 
9,078,576.17
1,711,153.52
 
917,718.00
5,403,329.33
1,404,261.55
180,000.00
2,193,476.00
 
1,491,000.00
2,139,311.69
รวมทั้งสิ้น 23,948,205.87 24,098,367.13


สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th