Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ย. 2564 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 เม.ย. 2564 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
19 เม.ย. 2564 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลบางขนาก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
25 พ.ย. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางขนาก ประจำปีงบประมาณ 2563
25 พ.ย. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางขนาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 ส.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก รายงานผลการพิจารณาคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลบางขนาก
13 ส.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบางขนากเรื่องการมอบอำนาจในการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล
13 ส.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจในการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีตำบลบางขนากให้ปลัดเทศบาลตำบลบางขนาก
10 ส.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบางขนาก
01 ก.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ทต.บางขนาก ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th