Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ข้อมูลการให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
ตามที่เทศบาลตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 และได้ผลคะแนนในภาพรวม 51.14 คะแนน ซึ่งอยู่ระดับที่ไม่ผ่าน ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลบางขนาก ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุและข้อบกพร่องในการประเมิน ITA ปี 2564 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อนำมาปรับปรุงการประเมิน ITA ของปี 2565 รายละเอียดตามตามผลการวิเคราะห์ที่แนบมาพร้อมนี้
ผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565